Fleet List Nov 1967 - Haparangi, Hauraki, Hertford, Hinakura, Hororata